Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Bronnen selecteren

Wanneer je bronnen gevonden hebt, is het aan jou om uit deze stapel een aantal bronnen te selecteren die relevant zijn. Hiervoor moet je in staat zijn de bronnen snel te beoordelen. (Bij wetenschappelijke artikelen volstaat het lezen van het abstract vaak.) Je kunt bronnen selecteren op basis van relevantie en betrouwbaarheid.

  1. Draagt deze informatie bij aan het beantwoorden van je hoofdvraag of één van je deelvragen?
  2. Over welk aspect van je hoofd- en/of deelvragen geeft deze bron informatie? Geeft het inzicht in de context van jouw onderzoeksgebied? Of weet je hierdoor meer over de verwachte verbanden tussen gezondheid en groen in de wijk en draagt de informatie bij aan het opstellen van je theoretisch kader?
  3. In hoeverre lijkt het onderzoeksgebied of de onderzoekseenheden in de gevonden bron op die in je eigen onderzoek? Bijvoorbeeld: Je doet onderzoek naar stadslandbouw in Canada en je vindt een bron over stadslandbouw in Oeganda. Het is de vraag of de gevonden informatie relevant is voor jouw centrale vraag en thuishoort in je theoretisch kader.
  4. In hoeverre komt de context van het gevonden onderzoek overeen met jouw context? Die context moet je meenemen in de interpretatie van de resultaten. Als je onderzoek doet naar burgerparticipatie in Nederland, en je vindt een bron die gaat over burgerparticipatie in Rusland, kun je er niet zomaar van uitgaan dat de conclusies die in dat onderzoek getrokken zijn ook gelden voor de Nederlandse situatie.
  5. Hoe actueel is de bron en wanneer is het onderzoek uitgevoerd? Wanneer jij onderzoek doet naar de leefbaarheid in Kanaleneiland, en je vindt een bron die de ontwikkelingen in Kanaleneiland in de jaren 1970 beschrijft, levert je dat geen relevante informatie op over de situatie nu. Je kunt het wel gebruiken als bron wanneer je de context beschrijft en een overzicht geeft van de geschiedenis van Kanaleneiland.

 

Naast relevant moeten je bronnen ook betrouwbaar zijn.

  • Controle door anderen vooraf (bijvoorbeeld redactie, peer review, uitgever, zoekmachine). Een artikel in een tijdschrift met peer-review is al door andere wetenschappers kritisch beoordeeld en is dus betrouwbaarder dan een artikel in een tijdschrift waar geen controle op zit. Sommige zoekmachines laten alleen resultaten zien van peer-reviewed tijdschriften, terwijl bijvoorbeeld Google Scholar veel meer resultaten toelaat. Wees dan extra kritisch op de betrouwbaarheid van de bron.
  • Controle door anderen achteraf (bijvoorbeeld een boekrecensie).
  • Controle door jezelf (bijvoorbeeld auteur, datum, doelgroep, verantwoording van de gebruikte methode, aanwezigheid van bronvermelding). Een artikel waarin niet naar bronnen wordt verwezen en waarin de methode van onderzoek niet duidelijk is uitgelegd, is veel minder goed te beoordelen. Met het gebruiken van dit soort bronnen moet je dus voorzichtig zijn.

 


Vaak zul je in je zoektocht naar bronnen theses tegenkomen die geschreven zijn door andere studenten. Vooral mastertheses zijn over het algemeen goed te vinden. Gebruik deze theses vooral om een idee te krijgen van het onderwerp en om verdere literatuur te vinden door de literatuurlijst door te nemen. Baseer niet je hele theoretisch kader op de uitkomsten van deze onderzoeken. Het gedane onderzoek is vaak kleinschalig en de kwaliteit van het gedane onderzoek is niet altijd goed te beoordelen.

Daarnaast kom je soms artikelen tegen uit die tot de vakliteratuur behoren. Binnen ons vakgebied kun je denken aan het tijdschrift Rooilijn of Geografie. Rooilijn is een tijdschrift dat gaat over wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. Geografie wordt uitgegeven door het KNAG en biedt informatie over ruimtelijke vraagstukken in Nederland en de wereld, door middel van opinieartikelen, achtergronden en debat. Artikelen in deze tijdschriften zijn geschreven voor een breder publiek en geven je een algemeen overzicht van een bepaald onderwerp. Raadpleeg ze in de eerste fase van je literatuurverkenning en doe inspiratie op voor zoektermen, onderzoeksgebieden of sleutelpersonen.


Hier vind je informatie over hoe je bronnen kunt citeren.